Deputy PM Bülent Arınç’s Statement on LGBT at the Universal Periodic Review

Bülent Arınç, Deputy Prime Minister responsible for Human Rights, represented Turkey at the Universal Periodic Review on 27 January 2015. The webcast archive of the session can be viewed here.

arinc_epi

In response to questions and recommendations on LGBT rights in Turkey, Arınç said,

There is no discriminatory provision against LGBTs in our laws.

The principle that everyone is equal before the law without distinction as to language, race, color, sex, political opinion, philosophical belief, religion, sect and other such grounds is organised by the Constitution’s Article 10. Due to the expression “and other such grounds” in the aforementioned article, types of discriminations are not limited but rather exemplified, and there is no question that other types of discrimination are left outside the scope. That there is no special regulation for LGBTs does not mean that this group’s rights are not legally guaranteed.

On the other hand, pursuant to our Constitution’s Article 90, the international agreements we ratify are [considered] law. The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence -Istanbul Convention-, which we ratified without reservations, includes provisions which state that there can be no discrimination on the basis of sexual orientation.

In our country, like in all democratic states of law, perpetrators who commit murder and acts of violence against individuals of LGBT and all kinds of hate crimes are identified, the necessary investigations are started in order to bring them to justice, and the process is conducted by legal authorities scrupulously. The claims that the reasoning of unjust provocation constitute a routine in the reduction of penal responsibility do not match with the real situation that is revealed by tangible court decisions.

Translated by LGBTI News Turkey.

İnsan haklarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 27 Ocak 2015 tarihli Türkiye’nin Evrensel Periyodik İncelemesi’nde LGBT ile ilgili sözleri:

Mevzuatımızda LGBT’lere yönelik ayrımcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere ayrım gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşitliği ilkesi anayasanın 10. maddesi ile düzenlenmiştir. Sözkonusu maddede yer alan “ve benzeri sebeplerle” ifadesi sayesinde ayrımcılık türleri sınırlayıcı değil örnekleyici olup, diğer ayrımcılık türlerinin kapsam dışı kalması söz konusu değildir. LGBT’lere yönelik özel bir düzenlemenin olmaması hukuken bu grubun haklarının garanti altına alınmadığı anlamına gelmez.

Diğer tarafta anayasamızın 90. maddesi uyarınca onayladığımız uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Çekincesiz olarak taraf olduğumuz Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde  -İstanbul Sözleşmesi-, cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapılamayacağına ilişkin hükümler de yer almaktadır.

Ülkemizde tüm demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi, LGBT’li bireylere karşı öldürme ve şiddet eylemleri ile her türlü nefret suçlarını işleyen faillerin belirlenerek adalete teslim edilmelerini teminen gerekli tahkikat açılmakta ve süreç adli makamlarca titizlikle yürütülmektedir. Sözkonusu davalarda haksız tahrik gerekçesinin ceza sorumluluğunu azaltan bir rutin teşkil ettiği yönündeki iddialar somut mahkeme kararları ile ortaya çıkan gerçek durumla örtüşmemektedir.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.